Proscenic Shipping Return Policy - Proscenic Official Site
Używamy plików cookie, aby poprawić Twoje doświadczenia online. Kontynuując przeglądanie tej witryny, zakładamy, że zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie.

Warunki zwrotówReturn Policy


Intro

Proscenic provides a straightforward warranty that is processed in the most hassle-free way possible. All products purchased from our online store come with a 30-day, money-back satisfaction guarantee. Also, we offer a one-year warranty on all of our products, it begins from the date you place your order.
Contact: service@proscenic.com

Here are the basic facts about how it works:

30-Day Money-Back Guarantee for Any Reason

Undamaged products may be returned for a full refund for any reason within 30 days of the date the item was delivered to the designated shipping address. Once the returned item arrives back in Proscenic’s warehouse for inspection, the refund process will begin. Customers will only be charged once at most for shipping costs (this includes returns); No-restocking fee to be charged to the consumers for the return of a product.

1. Returns must include all accessories;
2. Items must include original packaging;
3. For non-quality related warranty claims, the buyer is responsible for shipping costs;
4. For non-quality related warranty claims, Proscenic refunds the cost of the product itself;
5. Returns may be rejected if the product does not meet the above requirements;

Refund requests for the 30-day money-back guarantee expire 30 days after opening a warranty claim. It is not possible to process a request for a refund for non-quality issues for items that have expired this 30-day window. For purchases not made directly through Proscenic’s online stores, please contact retailers for refunds. For quality-related issues, please see below.

Warranty claims for quality-related Issues:

All quality-related defects on items sold directly by Proscenic or Proscenic’s authorized resellers are covered by an extensive warranty, starting from the date of purchase.

Proscenic’s limited warranty is restricted to the country of purchase. The limited warranty is void on items taken outside the country they were originally bought in or shipped to directly from an authorized online purchase.

Quality-related warranty claims on purchases made through Proscenic’s authorized distributors and retailers are handled through Proscenic.

Proscenic will replace a defective product with a brand new product if the replacement request is made within 1 month of purchase; If the replacement request is made after 1 month of purchase, Proscenic will replace the defective product with a factory refurbished model of equal value. Obsolete or discontinued products that are defective and under warranty will be replaced with the same product if available. Otherwise, it will be replaced with an equivalent or newer model.

Warranties on all replacements follow the same warranty timeframe of the original defective item. Warranties on products are void after having been fully refunded.

Process:

1. Buyer must provide sufficient proof of purchase;
2. Proscenic must document what happens when buyers troubleshoot the product;
3. The defective item’s serial number and/or visible proof depicting the defect are required;
4. It may be necessary to return the item for quality inspection;

Valid proof of purchase:

1. Order number from online purchases made through Proscenic or Proscenic’s authorized resellers;
2. Sales invoice;
3. The dated sales receipt from an authorized Proscenic reseller that shows a description of the product along with its price;

Please note more than one type of proof of purchase may be required to process a warranty claim (such as receipt of money transfer and confirmation of address item was originally shipped to).

Shipping costs must be covered by the buyer in the following situations:
Note: Return shipping cost is up to the shipping method you choose, it is unrelated to our website.

1. Returning products for any reason other than a proven defect;
2. Warranty claims on items taken outside the original country of purchase;
3. Buyer’s accidental returns;
4. Returning personal items;
5. Returning items claimed to have defects but found by Proscenic quality control to be in working condition;
6. Returning defective items in international shipping;
7. Costs associated with unauthorized returns (any returns made outside of the approved warranty process);

Not covered under warranty:

1. Products without sufficient proof of purchase;
2. Lost or stolen products;
3. Items that have expired their warranty period;
4. No quality-related issues (after 30 days of purchase);
5. Free products;
6. Repairs through 3rd parties;
7. Damage from outside sources;
8. Damage from misuse of products (including, but not limited to: falls, extreme temperatures, water, operating devices improperly);
9. Purchases from unauthorized resellers;
10. Consumable components like brushes and filters are not covered;

Proscenic is not liable for:

1. Loss of data incurred from the use of Proscenic products;
2. Returning personal items sent to Proscenic;

When returning items with a prepaid shipping label provided by Proscenic, Proscenic takes responsibility for any damage or loss incurred in transit. When returning items for non-quality issues, the buyer assumes responsibility for any damage or loss incurred in transit. Proscenic does not provide refunds for items damaged in transit for non-quality related warranty claims.
Warunki zwrotów
Intro
Proscenic zapewnia bezpośrednią gwarancję, która jest obsługiwana w możliwie najprostszy i bezproblemowy sposób. Wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie internetowym objęte są 30-dniową gwarancją zwrotu pieniędzy. Oferujemy również roczną gwarancję na wszystkie nasze produkty od daty złożenia zamówienia.
Skontaktuj się z nami: service@proscenic.com
Jak to działa:

30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy z dowolnego powodu


Nieuszkodzone przedmioty mogą zostać zwrócone z pełnym zwrotem kosztów bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty dostarczenia przesyłki pod wskazany adres. Po dostarczeniu towaru z powrotem do magazynu Proscenic do kontroli, rozpocznie się proces zwrotu. Klienci zostaną obciążeni maksymalnie jednorazową opłatą za wysyłkę (w tym zwroty); Konsumenci nie są obciążani kosztami zwrotów.


1. Zwroty muszą zawierać wszystkie akcesoria;
2. Elementy muszą zawierać oryginalne opakowanie;
3. W przypadku roszczeń gwarancyjnych niezwiązanych z jakością kupujący ponosi koszty wysyłki;
4. W przypadku roszczeń gwarancyjnych niezwiązanych z jakością, Proscenic zwraca koszt samego produktu;
5. Zwroty mogą zostać odrzucone, jeśli produkt nie spełnia powyższych wymagań;

Żądania zwrotu pieniędzy za 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy wygasają po 30 dniach od otwarcia roszczenia gwarancyjnego. Nie jest możliwe przetworzenie wniosku o zwrot kosztów w przypadku problemów z jakością produktów, które wygasły w tym 30-dniowym okresie. W przypadku zakupów, które nie zostały dokonane bezpośrednio w sklepach internetowych Proscenic, należy skontaktować się ze sprzedawcami w celu uzyskania zwrotu kosztów. W przypadku problemów związanych z jakością, patrz poniżej.


Roszczenia gwarancyjne dotyczące kwestii związanych z jakością:


Wszystkie wady jakościowe produktów sprzedawanych bezpośrednio przez Proscenic lub autoryzowanych sprzedawców Proscenic są objęte rozszerzoną gwarancją, począwszy od daty zakupu.

Ograniczona gwarancja firmy Proscenic jest ograniczona do kraju zakupu. Ograniczona gwarancja jest nieważna w przypadku artykułów wywiezionych poza kraj, w którym zostały pierwotnie zakupione lub do którego zostały wysłane bezpośrednio z autoryzowanego sklepu internetowego.
Roszczenia gwarancyjne związane z jakością dotyczące zakupów dokonanych za pośrednictwem autoryzowanych dystrybutorów i sprzedawców detalicznych Proscenic są obsługiwane przez Proscenic.

Proscenic wymieni wadliwy produkt na nowy, jeśli żądanie wymiany zostanie złożone w ciągu sześciu miesięcy od zakupu; Jeśli żądanie wymiany zostanie złożone po sześciu miesiącach od zakupu, Proscenic wymieni wadliwy produkt na odnowiony fabrycznie model o równej wartości. Przestarzałe lub wycofane produkty, które są wadliwe i objęte gwarancją, zostaną wymienione na ten sam produkt, jeśli będzie dostępny. W przeciwnym razie zostanie zastąpiony równoważnym lub nowszym modelem.


Gwarancje na wszystkie wymiany są objęte tymi samymi ramami czasowymi gwarancji co oryginalny wadliwy element. Gwarancje na produkty tracą ważność po całkowitym zwrocie kosztów.
Proces:

1.Kupujący musi przedstawić ważny dowód zakupu;
2. Proscenic musi rejestrować, co się dzieje, gdy kupujący rozwiązuje problem z produktem;
3. Wymagany jest numer seryjny wadliwego elementu i / lub widoczny dowód opisujący wadę;
4. Może być konieczne zwrócenie przedmiotu do kontroli jakości;


Ważny dowód zakupu:

1. Numer zamówienia z zakupów online dokonanych za pośrednictwem Proscenic lub autoryzowanych sprzedawców Proscenic;
2. Faktura sprzedaży;
3. Dowód sprzedaży z datą od autoryzowanego sprzedawcy Proscenic, na którym znajduje się opis produktu wraz z jego ceną;

Należy pamiętać, że do rozpatrzenia roszczenia gwarancyjnego może być wymagany więcej niż jeden rodzaj dowodu zakupu (taki jak pokwitowanie przelewu i potwierdzenie pierwotnej wysyłki przedmiotu na adres).Koszty wysyłki pokrywa kupujący w następujących sytuacjach:
Uwaga: Koszt wysyłki zwrotnej zależy od wybranej metody wysyłki i nie ma związku z naszą witryną.
1. Zwrot produktów z jakiegokolwiek innego powodu niż udowodniona wada;
2. Roszczenia gwarancyjne dotyczące przedmiotów wywiezionych poza pierwotny kraj zakupu;
3. Przypadkowe zwroty Kupującego;
4. Zwrot rzeczy osobistych;
5. Zwrot towarów, które zostały uznane za mające wady, ale przez kontrolę jakości Proscenic uznane za sprawne;
6. Zwrot wadliwych elementów w przesyłce międzynarodowej;
7. Koszty związane z nieautoryzowanymi zwrotami (wszelkie zwroty dokonane poza zatwierdzonym procesem gwarancyjnym);


Nie objęte gwarancją, kiedy:
1. Produkty bez wystarczającego dowodu zakupu;
2. Zgubione lub skradzione produkty;
3. Przedmioty, których okres gwarancji upłynął;
4. Brak problemów związanych z jakością (po 30 dniach od zakupu);
5. Darmowe produkty;
6. Naprawy dokonywane przez osoby trzecie;
7. Szkody ze źródeł zewnętrznych;
8. Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem produktów (w tym między innymi: upadkami, ekstremalnymi temperaturami, wodą, nieprawidłową obsługą urządzeń);
9. Zakupy od nieautoryzowanych sprzedawców;
10. Materiały eksploatacyjne, takie jak szczotki i filtry, nie są objęte gwarancją;


Proscenic nie ponosi odpowiedzialności za:

1. Utrata danych powstałych w wyniku korzystania z produktów Proscenic;
2. Zwrot rzeczy osobistych wysłanych do Proscenic;

Zwracając produkty z opłaconą etykietą wysyłkową dostarczoną przez Proscenic, Proscenic bierze odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia lub straty powstałe w transporcie. Zwracając przedmioty z powodu problemów z jakością, kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia lub straty poniesione w transporcie. Proscenic nie zapewnia zwrotów kosztów za przedmioty uszkodzone w transporcie z tytułu roszczeń gwarancyjnych niezwiązanych z jakością
Free Shipping on All Orders
Free Shipping on All Orders
30-Day Money-Back Guarantee
30-Day Money-Back Guarantee
1-Year Limited Warranty
1-Year Limited Warranty
Safe & Secure
Safe & Secure
Spinki do mankietów: