Terms of Use | Proscenic Official Store
Używamy plików cookie, aby poprawić Twoje doświadczenia online. Kontynuując przeglądanie tej witryny, zakładamy, że zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie.

Warunki korzystania

Warunki korzystania

Wprowadzenie

Niniejsze warunki użytkowania regulują korzystanie z witryny internetowej Proscenic. Korzystając z tej witryny, w pełni akceptujesz istniejące warunki użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi warunkami użytkowania lub jakąkolwiek ich częścią, nie możesz korzystać z tej witryny.

Serwis Proscenic wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z tej strony internetowej i wyrażając zgodę na nasze warunki świadczenia usług, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie Proscenic zgodnie z warunkami polityki prywatności Proscenic.

Licencja na korzystanie ze strony internetowej

O ile nie określono inaczej, Proscenic i / lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do strony internetowej i materiałów na stronie. Wszystkie te prawa własności intelektualnej są zastrzeżone na mocy poniższej licencji.

Możesz przeglądać, pobierać (wyłącznie w celach zarobkowych) i drukować strony, instrukcje dla konsumentów lub inne informacje o produktach ze strony internetowej do własnego użytku osobistego, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych poniżej i w innych miejscach w niniejszych warunkach użytkowania.

Nie dozwolony:

1. Ponownie opublikować materiały z tej witryny (w tym ponownie opublikować na innej stronie internetowej), sprzedawać, wypożyczać lub sublicencjonować materiały z tej witryny;

2. Publicznie wyświetlać wszelkie materiały z witryny;
3. Reprodukować, powielać, kopiować lub w inny sposób wykorzystywać materiały z tej strony do celów komercyjnych;
4. Edytować lub w inny sposób modyfikować dowolne materiały na stronie internetowej;

5. Rozpowszechniać materiały z tej witryny, z wyjątkiem treści specjalnie i wyraźnie przeznaczonych do dystrybucji;

Dopuszczalne użycie

Zabrania się korzystania z tej witryny w jakikolwiek sposób, który powoduje lub może spowodować uszkodzenie witryny lub utrudnienie dostępu do niej. Ponadto nie należy korzystać z witryny w żaden sposób, który jest nielegalny, niedopuszczalny, oszukańczy lub związany z jakimkolwiek nielegalnym, niedopuszczalnym, oszukańczym, złośliwym celem lub działaniem.
Zabrania się korzystania z tej witryny internetowej do kopiowania, przechowywania, publikowania, przesyłania, wysyłania, używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów składających się (lub z nimi związanych) oprogramowania szpiegującego, wirusów komputerowych, koni trojańskich, rejestratorów naciśnięć klawiszy, rootkitów lub innych szkodliwych materiałów dla oprogramowania komputerowego .

Zabrania się systematycznego lub zautomatyzowanego gromadzenia danych (w tym między innymi gromadzenia danych, eksploracji danych, eksploracji danych i gromadzenia danych) na tej stronie lub w jej pobliżu bez pisemnej zgody Proscenic.

Zabrania się wykorzystywania tej strony internetowej do przesyłania lub wysyłania niezamówionych informacji handlowych.
Zabrania się wykorzystywania tej strony do jakichkolwiek celów marketingowych bez pisemnej zgody Proscenic.

Treść użytkownika

W niniejszych warunkach użytkowania „treść generowana przez użytkownika” oznacza materiał (w tym między innymi tekst, obrazy, audio, wideo i materiały audiowizualne), które przesyłasz do tej witryny w dowolnym celu.

Udzielasz Proscenic ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na użytkowanie, reprodukcję, adaptację, publikację, tłumaczenie i dystrybucję twoich treści tworzonych przez użytkowników w dowolnej istniejącej lub przyszłej społeczności medialnej. Udzielasz również Proscenic prawa do udzielania sublicencji na te prawa oraz prawa do wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia tych praw.

Treści tworzone przez użytkownika nie mogą być nielegalne ani nieodpowiednie, nie mogą naruszać praw osób trzecich i nie mogą powodować działań prawnych przeciwko Tobie, Proscenic lub stronie trzeciej (w każdym przypadku zgodnie z obowiązującym prawem).

Zabrania się umieszczania na stronie internetowej jakichkolwiek treści generowanych przez użytkowników, które są lub kiedykolwiek były przedmiotem jakichkolwiek gróźb lub faktycznych postępowań prawnych lub innych podobnych skarg.

Proscenic zastrzega sobie prawo do edytowania lub usuwania wszelkich materiałów zamieszczonych na tej stronie, przechowywanych na serwerach Proscenic lub publikowanych lub publikowanych na tej stronie.

Pomimo praw Proscenic wynikających z niniejszych warunków użytkowania w odniesieniu do treści tworzonych przez użytkowników, Proscenic nie ma obowiązku kontrolowania umieszczania takich treści lub publikacji tych treści na tej stronie.

Bez gwarancji

Niniejsza witryna internetowa jest udostępniana w stanie „takim, w jakim jest”, bez jakichkolwiek oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych. Proscenic nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do tej strony internetowej lub informacji i materiałów prezentowanych na tej stronie.

Bez uszczerbku dla ogólności poprzedniego akapitu, Proscenic nie gwarantuje, że:

1. Ta strona internetowa będzie stale dostępna lub w ogóle dostępna;

2. Informacje na tej stronie są kompletne, prawdziwe, dokładne i nie wprowadzają w błąd;
Żadne informacje na tej stronie nie są poradami ani nie mają na celu ich udzielenia. Jeśli potrzebujesz porady w kwestiach prawnych, finansowych lub medycznych, powinieneś skonsultować się z odpowiednim specjalistą.

Ograniczenie odpowiedzialności

Proscenic nie ponosi wobec Ciebie odpowiedzialności (czy to na mocy prawa umownego, obraźliwego czy innego) za treść, użytkowanie lub w inny sposób związane z tą witryną:

1. W zakresie, w jakim strona internetowa jest udostępniana bezpłatnie, za jakiekolwiek bezpośrednie szkody;

2. Za jakiekolwiek szkody pośrednie, szczególne lub wtórne;

3. Za jakąkolwiek stratę biznesową, utratę dochodu, korzyści, zysków lub przewidywanych oszczędności, utratę kontraktów lub relacji biznesowych, utratę reputacji lub dobrych relacji lub utratę lub uszkodzenie informacji lub danych;

Te ograniczenia odpowiedzialności obowiązują nawet wtedy, gdy firma Proscenic została wyraźnie poinformowana o potencjalnych szkodach.

Wyjątki

Żadne z postanowień niniejszego zastrzeżenia dotyczącego witryny nie wyłącza ani nie ogranicza jakiejkolwiek gwarancji wynikającej z przepisów prawa, której wykluczenie lub ograniczenie byłoby niezgodne z prawem, a żadne z postanowień niniejszego zastrzeżenia dotyczącego witryny nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Proscenic w odniesieniu do:

1. Śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane zaniedbaniem Proscenic;

2. Oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd ze strony Proscenic;

3. Sprawy, w których Proscenic byłoby niezgodne z prawem lub niezgodne z prawem wyłączenie lub ograniczenie lub usiłowanie lub domniemanie wyłączenia lub ograniczenia swojej odpowiedzialności przez Proscenic;

Ważność

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się, że wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w tym wyłączeniu odpowiedzialności są uzasadnione.

Jeśli nie uznasz ich za rozsądne, nie powinieneś korzystać z tej witryny.

Osoby trzecie

Zgadzasz się, że jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Proscenic ma interes w ograniczaniu osobistej odpowiedzialności swoich funkcjonariuszy i pracowników. Zgadzasz się, że nie będziesz osobiście wnosić roszczeń przeciwko urzędnikom lub pracownikom Proscenic z tytułu jakichkolwiek szkód, które możesz ponieść w związku z witryną.
Bez uszczerbku dla powyższego ustępu, zgadzasz się, że ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności określone w niniejszym zrzeczeniu się odpowiedzialności będą chronić funkcjonariuszy, pracowników, agentów, spółki zależne, cesjonariuszy i podwykonawców, tak jak Proscenic.

Postanowienia niewykonalne

Jeśli jakakolwiek klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności na tej stronie jest lub zostanie uznana za niewykonalną zgodnie z obowiązującym prawem, nie wpłynie to na zastosowanie innych klauzul zrzeczenia się na tej stronie.

Zwrot kosztów

W ten sposób zwalniasz Proscenic z odpowiedzialności i zgadzasz się zwolnić Proscenic z wszelkich szkód, kosztów, zobowiązań i wydatków (w tym między innymi opłat prawnych i wszelkich kwot zapłaconych przez Proscenic stronie trzeciej w ramach rozstrzygnięcia roszczenia lub sporu, jak zalecane przez radców prawnych Proscenic) poniesione przez Proscenic w wyniku naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z postanowień naszych warunków użytkowania lub w związku z jakimkolwiek roszczeniem, że naruszyłeś którekolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania.

Naruszenia

Bez uszczerbku dla innych praw Proscenic wynikających z dotychczasowych warunków użytkowania, w przypadku naruszenia przez Ciebie w jakikolwiek sposób naszych warunków użytkowania, Proscenic może podjąć takie działania, jakie uzna za konieczne w celu usunięcia naruszenia, w tym zawiesić dostęp do serwisu poprzez zablokowanie dostępu do komputera, korzystając z Twojego adresu IP, do dostawcy Internetu, prosząc go o zablokowanie dostępu do strony internetowej i / lub wniesienie przeciwko Tobie kroków prawnych.

Spotkanie

Proscenic może przenosić, zlecać podwykonawstwo lub w inny sposób zajmować się prawami i / lub obowiązkami Proscenic na podstawie istniejących warunków użytkowania bez Twojego powiadomienia lub uzyskania Twojej zgody. Nie możesz przenosić, zlecać podwykonawstwa ani w inny sposób zbywać swoich praw i / lub obowiązków wynikających z niniejszych warunków użytkowania.

Podzielność

Jeśli jakiekolwiek postanowienie naszych warunków użytkowania zostanie uznane przez jakikolwiek sąd lub inny właściwy organ za niezgodne z prawem i / lub niewykonalne, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Jeśli jakiekolwiek niezgodne z prawem i / lub niewykonalne postanowienie byłoby zgodne z prawem lub wykonalne, gdyby jego część została usunięta, ta część zostanie uznana za usuniętą, a pozostała część pozostanie w mocy.

Pełna zgoda

Niniejsze warunki użytkowania, wraz z polityką prywatności Proscenic, stanowią całość umowy między Tobą a Proscenic w zakresie korzystania z tej witryny i zastępują wszystkie poprzednie umowy dotyczące korzystania z tej witryny.

Zmiany w naszych warunkach użytkowania

Jeśli zdecydujemy się zmienić nasze Warunki korzystania z usługi, zaktualizujemy poniżej datę zmiany warunków użytkowania.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Niniejsze warunki świadczenia usług i wszelkie odrębne umowy, na podstawie których świadczymy usługi, podlegają prawu Wielkiej Brytanii i są zgodnie z nim interpretowane.



Free Shipping on All Orders
Free Shipping on All Orders
30-Day Money-Back Guarantee
30-Day Money-Back Guarantee
1-Year Limited Warranty
1-Year Limited Warranty
Safe & Secure
Safe & Secure
Spinki do mankietów: